Menu Zamknij

Pytania o spalarnię – część pierwsza

W najbliższych czasie rozpocznie się rozbudowa spalarni śmieci na Targówku Przemysłowym – niespełna kilka kilometrów od zabudowań mieszkalnych w Rembertowie. Jako Stowarzyszenie zadaliśmy szereg pytań inwestorowi – Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania, przygotowanych ze specjalistami, żeby wyjaśnić kwestie niepokojące mieszkańców i zrozumieć rzeczywiste zagrożenia wynikające z rozbudowy spalarni. Pytania o spalarnię znajdują sie poniżej

Pytania o spalarnię wraz z odpowiedziami MPO zostały posegregowane tematycznie – w bloki wyjaśniające szczegółowo poszczególne aspekty związane z oddziaływaniem spalarni na środowisko i życie mieszkańców Rembertowa.  Dzisiaj publikujemy część pierwszą. Część drugą w czwartek 29 marca – ale już teraz możecie przeczytać całość Pytania o spalarnię i Pytania o spalarnię część druga w wersji drukowanej naszej Gazety Rembertów Bezpośrednio dostępnej w sklepach na terenie Rembertowa.

Pytania o spalarnię i odpowiedzi dotyczące odpadów stałych, pyłów i ścieków:

W jaki sposób będą utylizowane odpady zawierające substancje niebezpieczne odzyskane ze spalin? Gdzie będą składowane na terenie spalarni i jak wywożone?  Czy również w naszym wypadku odpady te będą przechowywane w wyrobiskach solnych i nieczynnych kopalniach jak ma to miejsce w krajach z zaawansowanymi technologiami spalania śmieci? Jaki zostanie zastosowany proces neutralizacji odpadów?

Odpady poprocesowe, niebezpieczne to popioły. Jest ich względem ilości odpadów poddanych utylizacji około 3%. Sposobów ich utylizacji jest kilka, pierwszy to zestalanie z odpowiednim gatunkiem cementu z dodatkami chemicznymi, dzięki czemu odpady tracą status odpadów niebezpiecznych, są niewymywalne do otoczenia i mogą być składowane na zwykłych składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne. Inną formą zagospodarowania jest ich spiekanie w temperaturze około 5000 st Celsjusza wraz z odpowiednimi dodatkami. W wyniku takiego procesu otrzymać można keramzyt – produkt, który z powodzeniem można stosować w budownictwie. MPO jest członkiem Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów, które chce rozwijać badania nad gospodarczym wykorzystaniem takiego produktu. Ostatnim sposobem jest składowanie popiołów w podziemnych suchych sztolniach pokopalnianych.

Odpady popiołu magazynowane są przed ich wywiezieniem na terenie zakładu w szczelnych, hermetycznych silosach, w specjalnej instalacji. Instalacja ta wyposażona jest w układ pozwalający w podciśnieniu przeładować odpady do specjalistycznych pojazdów lub dozować odpady do mieszalnika, który jest w stanie bez emisji do środowiska uzyskać odpowiednią mieszankę do zestalenia z cementem.   

Czy wykonano obliczenia ile będzie tych odpadów? Wg szacunków to ok. 5% początkowej masy śmieci – a więc około 15 tys. ton, które trzeba wywieźć i zutylizować?

Tak, w związku z tym, że technologia termicznego przekształcania jest poznana bardzo dobrze, a zakładów wykorzystujących technologie rusztowe jest wiele – z praktyki eksploatacyjnej wiadomo, że przy spalaniu odpadów tzw. resztkowych, komunalnych w wyniku procesu technologicznego powstaje około 3% względem ich początkowej masy. Ta niewielka pozostałość po górach śmieci jest największym wyzwaniem eksploatacyjnym, jednak nowoczesne technologie, takie jak spiekanie popiołów pozwalają na coraz bardziej efektywne ich zagospodarowanie.

Jaką technologią będą spalane śmieci? Czy będzie to piec rusztowy? Jakiego typu instalacja?

Zakład na Targówku będzie wykorzystywał najnowocześniejszą wersję kotłów rusztowych. Technologia ta, obecna w zakładach termicznego unieszkodliwiania od wielu lat jest najlepiej poznana i pozwala na spalanie odpadów w stabilnych, optymalnych warunkach termicznych. Kotły rusztowe są unowocześniane w taki sposób, aby po pierwsze odzyskać jak najwięcej energii z odpadów, po drugie prowadzić proces w pełni kontrolowalnych warunkach termicznych. Dzięki temu ogromna większość niebezpiecznych substancji lotnych jest rozkładana i unieszkodliwiana jeszcze przed skierowaniem ich do instalacji oczyszczania spalin, a zakłady tego typu mają coraz wyższą efektywność energetyczną.

Jaką technologią będą oczyszczane spaliny z pyłów i gazów kwaśnych? Jaka zostanie zastosowana metoda oczyszczania spalin?

Spaliny wylotowe oczyszczane będą dzięki zastosowaniu półsuchego systemu oczyszczania spalin. Jest to technologia, która nie generuje ścieków, a pozwala na osiągnięcie bardzo wysokich efektów jakościowych, porównywalnych z metodami mokrego oczyszczania spalin. Półsuche instalacje odsiarczania spalin zazwyczaj wykorzystują sorbent oparty na tlenku wapnia lub wodorotlenku wapnia (wapno hydratyzowane jest bardziej reaktywne).

Czy będzie zainstalowany system redukcji tlenków azotu?

Tak, oczywiście będzie zainstalowany. W celu redukcji stężeń tlenków azotu NOx, zastosowana będzie instalacja oparta na procesie selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu (metoda SNCR). Zgodnie z zapisami Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, czynnikiem redukującym ma być mocznik dostarczany do ZUSOK w stanie suchym i wtryskiwany do komory spalania.

W jakiej temperaturze będą spalane śmieci i czy będą dopalane przy użyciu zewnętrznego paliwa?

Śmieci będą spalane w temperaturze 850 st. Celsjusza. Warszawskie odpady zawierają w sobie wystarczająco dużo energii, aby w trakcie normalnej eksploatacji nie było konieczne używanie paliw zewnętrznych. Paliwo zewnętrzne (olej opałowy) będzie  używane do rozruchu instalacji i wygrzania kotła.

Jaki system filtrów (technologia, system i firma) przewidywany jest do oczyszczania spalin?

Spółka jest na etapie wyboru dostawcy technologii, w tym technologii oczyszczania spalin. W ramach przygotowania dokumentacji przetargowej podane zostały parametry efektywnościowe, których dotrzymać musi proponowana technologia.

Na instalację oczyszczania i wyprowadzania spalin do otoczenia składać się będą:

  • układ odazotowania spalin SNCR – przeznaczony do redukcji emisji tlenków azotu,
  • absorber – przeznaczony do usuwania składników kwaśnych (SOx, HCl, HF),
  • reaktor – przeznaczony do usuwania pozostałości związków kwaśnych oraz dioksyn, furanów i metali ciężkich,
  • filtr workowy – przeznaczony do usuwania pyłów oraz stałych produktów procesu oczyszczania spalin,
  • wentylator wyciągu spalin z tłumikiem oraz komin, na którym znajdzie się zestaw przyrządów do pomiarów emisji ciągłej oraz króćce do pomiarów okresowych.

W szczególności poza popiołami i żużlami jak będą utylizowane zużyte katalizatory i zużyty węgiel aktywny?

Zakład nie będzie generował zużytych katalizatorów, gdyż projektowany system oczyszczania jest systemem niekatalitycznym. Stałe produkty procesu oczyszczania spalin, w tym popioły lotne oraz węgiel aktywny z zaadsorbowanymi dioksynami, furanami oraz metalami ciężkimi będą wyłapywane w filtrze workowym za reaktorem. Sposobów ich utylizacji jest kilka, pierwszy to zestalanie z odpowiednim gatunkiem cementu z dodatkami chemicznymi, dzięki czemu odpady tracą status odpadów niebezpiecznych, są niewymywalne do otoczenia i mogą być składowane na zwykłych składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne.

Inną formą zagospodarowania jest ich spiekanie w temperaturze około 5000 st Celsjusza wraz z odpowiednimi dodatkami. W wyniku takiego procesu otrzymać można keramzyt – produkt, który z powodzeniem można stosować w budownictwie. MPO jest członkiem Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów, które chce rozwijać badania nad gospodarczym wykorzystaniem takiego produktu. Ostatnim sposobem jest składowanie stałych produktów oczyszczania spalin w podziemnych suchych sztolniach pokopalnianych.

Jakim transportem i jakimi drogami będą wywożone odpady niebezpieczne?

Odpady niebezpieczne wywożone będą transportem kołowym. Z uwagi na fakt, iż na obecnym etapie nie został wyłoniony podmiot, który będzie odbierał te odpady – nie jest możliwe określenie dróg, po których poruszać się będą te pojazdy. Jedynym parametrem w tym obszarze jest dopuszczalność przejazdu pojazdów o określonej masie, samochody te nie będą poruszać się po drogach wewnętrznych oraz tych, nieprzystosowanych do ruchu tego typu pojazdów.

Czy żużle nadają się jako surowiec budowlany? Wykorzystanie żużli jako materiału budowlanego było przedstawiane jako zaleta spalarni, ale budzi to nasze obawy i wątpliwości z uwagi na zawarte w tych odpadach zanieczyszczenia. W jaki sposób będą usuwane zanieczyszczenia z żużli? Gdzie będą one składowane? Jak i kiedy będą wywożone?

Żużle to nic innego niż pozostałości po spaleniu odpadów komunalnych, które zostały pozbawione wartości energetycznej. Zakład na Targówku dysponował będzie linią do waloryzacji żużli oraz odpowiednią powierzchnią magazynową, dzięki czemu żużle opuszczające teren zakładu będą pozbawione metali żelaznych i nieżelaznych (te MPO kierować będzie do recyklingu), ale co ważniejsze żużle te będą rozdzielane według wielkości granul (sortowanie na frakcje) i poddane procesowi dojrzewania.

Chemiczna struktura żużli stabilizuje się w ciągu około 3 miesięcy od powstania, podczas magazynowania (dojrzewania). Dzięki temu odbierane żużle będą charakteryzować się właściwościami odpowiednimi do odpadów innych niż niebezpieczne, tj. zanieczyszczenia zostaną trwale związane w strukturze żużli.      

Tak przygotowany materiał (odpad) możliwy jest do gospodarczego wykorzystania, zgodnie z prawem. Żużle, przy zastosowaniu odpowiednich procedur przygotowawczych, mogą stanowić budulec do formowania nasypów torowisk albo na podbudowę dróg lub naprawę ich nawierzchni.

Żużle wywożone będą transportem kołowym w sposób uniemożliwiający ich rozwiewanie, tj. z użyciem odpowiednich, szczelnych plandek na pojazdach.

W jaki sposób będzie monitorowana zawartość substancji niebezpiecznych? Zwłaszcza metali ciężkich, dioksyn, furanów, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i innych zanieczyszczeń?

Zakład będzie opomiarowany najnowocześniejszą, certyfikowaną aparaturą pomiarową, która w trybie ciągłym badać będzie zawartość zanieczyszczeń w emitowanych gazach, na poszczególnych etapach. Dane z aparatury transmitowane będą bezpośrednio on-line do zewnętrznych instytucji kontrolujących pracę zakładu – w tym przypadku do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, w sposób uniemożliwiający jakąkolwiek ingerencję.

Jakie są przewidywania emisji tych substancji? Jaka jest różnica w stosunku do obecnie funkcjonującej spalarni? Czy była wykonywana prognoza emisji dla poszczególnych substancji zanieczyszczających (pył, węgiel organiczny, chlorowodór, fluorowodór, dwutlenek siarki, tlenek i dwutlenek azotu oraz metali ciężkich? Jak będzie prognozowana emisja tych związków?

Pytania o spalarnię

Zakład na Zabranieckiej, zarówno przed jak i po rozbudowie podlega obowiązującym przepisom prawa. Na chwilę obecną istniejąca instalacja spełnia obowiązujące parametry emisyjne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji. Dla nowej instalacji sformułowano następujące, zaostrzone standardy emisyjne z instalacji spalania odpadów przy zawartości 11% tlenu w gazach odlotowych:

Czy czujniki monitorujące stan powietrza (zwłaszcza te zanieczyszczenia ze spalin, których źródłem będzie spalarnia) będą  również zainstalowane w Rembertowie?

Na obecnym etapie nie ma planów zainstalowania przez MPO czujników monitorujących stan powietrza na terenie Rembertowa. Monitoring jakości powietrza na terenie miasta jest obowiązkiem właściwych organów – w tym Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska lub możliwy jest do prowadzenia przez dedykowane tym zadaniom władze samorządowe.

Pytania o spalarnię – część druga, już wkrótce będzie dostępna na stronach Stowarzyszenia. Już teraz całość odpowiedzi możesz przeczytać w drukowanej Gazecie Rembertów Bezpośrednio dostępnej w większości sklepów na terenie Rembertowa. 

Zapraszamy do przeczytania Pytania o spalarnię cz.2

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *