Pytania o spalarnię – część druga

Pytania o spalarnię – część druga

Pytania o

Poniżej prezentujemy część drugą odpowiedzi MPO na zadane przez nas pytania o spalarnię. Całość odpowidzi na Pytania o spalarnie znajdziecie w gazecie Rembertów Bezpośrednio i poprzednich postach na facebooku w których zadajemy Pytania o spalarnie.

Pytania o spalarnie:

Wpływ spalarni na środowisko bezpośrednie – wodę, glebę i atmosferę

Czy w procesie technologicznym będzie wykorzystywana woda do schładzania spalin? Jeżeli tak jakie będzie źródło wody i gdzie woda będzie zrzucana?

W procesie technologicznym nie będzie wykorzystywana woda do schładzania spalin, która podlegałaby zrzutowi do środowiska.

Jakie ścieki będą zrzucane przez spalarnie?

Na terenie Zakładu będą powstawały następujące ścieki:

  • Bytowo gospodarcze – ścieki z części administracyjnej i zapleczy socjalnych Zakładu (spłukiwanie urządzeń sanitarnych, prysznice pracownicze, umywalki, przygotowanie posiłków itp.). Te ścieki będą zrzucane do miejskiej kanalizacji ściekowej – kanał w ul. Zabranieckiej, i dalej odprowadzane na oczyszczalnię ścieków „Czajka” w Warszawie.
  • Ścieki deszczowe – przewiduje się wykorzystanie wód opadowych zebranych na terenie Zakładu dla celów technologicznych. Dodatkowo część dachów obiektów spalarni wykonana zostanie jako dachy zielone, co pozwoli na dodatkową akumulację wód deszczowych na terenie. Nadmiar wód opadowych będzie kierowany do podczyszczalni zlokalizowanej na terenie Zakładu, a następnie zrzucany do odbiornika – Kanału Bródnowskiego. Parametry i ilość zrzucanych wód opadowych będą zgodne z posiadanym przez Zakład Pozwoleniem Wodnoprawnym.
  • Ścieki przemysłowe – ścieki przemysłowe gromadzone będą w szczelnych zbiornikach bezodpływowych.  Nadmiar ścieków przemysłowych będzie wywożony taborem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków Czajka w Warszawie, zgodnie z posiadanym przez Zakład pozwoleniem wodnoprawnym.

Niezależnie od metody oczyszczania spalin, czy w procesie technologicznym oczyszczania, a później spalania śmieci, będzie wykorzystywana woda? Skąd będzie pobierana i oddawana po zużyciu? Jakie potencjalnie może zawierać zanieczyszczenia?

W procesie technologicznym oczyszczania spalin, a później spalania śmieci nie będzie wykorzystywana woda w obiegu otwartym. Nie będzie zatem z tych źródeł ścieków technologicznych. Woda wykorzystywana do innych celów na terenie Zakładu będzie pochodziła przede wszystkim z miejskiej sieci wodociągowej i w niewielkim stopniu wykorzystywane będą także wody opadowe z terenu Zakładu. Na terenie Zakładu będą powstawały minimalne ilości ścieków przemysłowych. 

Czy była robiona analiza prognozowanej emisji spalin? W jakim kierunku najczęściej spaliny będą emitowane? Jak wysoki będzie komin i jaki będzie zasięg emisji spalin?

Tak, oczywiście analiza taka była przeprowadzana. Wiatry w okolicy inwestycji wieją najczęściej w kierunku zachodnim. Wysokość komina to ponad 80 m, będzie to najwyższy komin instalacji termicznego przekształcania odpadów w Polsce. Duża wysokość wyrzutu spalin i ich wysoka temperatura zapewniają znikomy wpływ na otaczające zakład środowisko. Zasięg emisji spalin jest niemożliwy do określenia, gdyż zależy od siły wiatru.

Jaki wpływ będzie miała spalarnia na glebę w bezpośrednim sąsiedztwie? Czy składowane żużle nie będą wypłukiwane przez deszcze zanieczyszczając glebę i wody gruntowe?

Działalność Zakładu nie będzie wpływać negatywnie na stan jakości środowiska gruntowo – wodnego. W celu potwierdzenia powyższego, na terenie Zakładu, wykonana  zostanie sieć otworów obserwacyjnych służących do kontroli jakości środowiska gruntowo – wodnego i prowadzenia monitoringu jakości wód podziemnych.

Czy spalarnia będzie źródłem nieprzyjemnego zapachu? W jaki sposób będą składowane śmieci przed spaleniem?

Zakład nie będzie źródłem nieprzyjemnych zapachów. Odpady rozładowywane będą w zamkniętej hali rozładunku, gdzie będzie panować podciśnienie. Powietrze z wnętrza hali i bunkra składowania odpadów nie będzie wydostawać się na zewnątrz. Kierowane będzie jako powietrze pierwotne do komór spalania. Tam związki złowonne poddawane będą unieszkodliwianiu w wysokiej temperaturze.

Czy spalarnia będzie źródłem hałasu?

Spalarnia nie będzie emitować nadmiernego hałasu. Wszystkie urządzenia pracować będą w wyizolowanych pomieszczeniach. Podobnie jak dziś dźwięki te są właściwie niesłyszalne dla okolicznych mieszkańców.

Pytania o spalarnie cd.

Uciążliwość spalarni dla mieszkańców

Ponad 5-krotny wzrost przetwarzania odpadów w spalarni budzi obawy mieszkańców związane z uciążliwością spalarni dla okolicznych mieszkańców. Jaka ilość śmieciarek będzie dziennie obsługiwana przez spalarnie?

Codziennie do zakładu przyjeżdżać będzie niespełna 250 pojazdów. Wcześniej zamieszona została mapa prognozowanych obciążeń dróg wokół inwestycji w roku 2020 w przeliczeniu na 1 dobę. Trzeba dodać, że to ok 3% dziennego obciążenia obecnie funkcjonującej ul. Zabranieckiej.

Jaki rodzaj odpadów będzie spalany przez spalarnie? Czy tylko odpady komunalne? Czy też odpady przemysłowe, zwierzęce czy innego rodzaju?

Instalacja uzupełni warszawski system zagospodarowania śmieci. Przyjmować będzie wyłącznie nienadające się do ponownego wykorzystania zmieszane odpady komunalne, wyrzucane przez mieszkańców do czarnego worka lub pojemnika.

Gdzie będą segregowane odpady przeznaczone do spalenia? Co będzie się działo z odpadami nie nadającymi się do spalenia? Gdzie będą przechowywane? Czy będą uciążliwe dla środowiska i mieszkańców (np. z powodu nieprzyjemnego zapachu)?

Na terenie zakładu przy ul. Zabranieckiej 2 nie będą prowadzone procesy sortowania wstępnego odpadów kierowanych do spalenia. Odpady wprost ze śmieciarek będą wsypywane do bunkra, tam mieszane a następnie podawane do spalenia. Cały proces będzie niewyczuwalny zapachowo dla mieszkańców.

Czy będą odpady ze spalarni wywożone na projektowane wysypisko w Zielonce?

Nie wyklucza się, że w przyszłości żużel, jako odpad obojętny dla środowiska będzie składowany na składowisku w Zielonce, o ile ono powstanie. W pierwszej kolejności Miasto i MPO będzie szukało jednak możliwości jego gospodarczego wykorzystania.

Czy w spalarni dodatkowo będą utylizowane odpady z zamykanego wysypiska w Radiowie?

Nie planuje się przewożenia unieszkodliwionych już odpadów na składowisku w Radiowie do instalacji na Targówku.  

Gdzie i jak będą przechowywane odpady w czasie przerw technologicznych spalarni? Czy ich przechowywanie nie będzie powodowało dodatkowej uciążliwości dla mieszkańców?

Bunkier zasypowy planowanego zakładu pozwali na parodniowe magazynowanie odpadów w czasie przerw technologicznych. Efekt ten będzie niedostrzegalny dla mieszkańców. Tym bardziej, że w zakładzie będą pracować trzy niezależne linie technologiczne spalania odpadów, co zminimalizuje ryzyko przestoju całego zakładu.

Czy nadal będzie funkcjonowała kompostownia? Czy w nowym obiekcie będzie odbywało się wyłącznie spalanie odpadów?

W planowanych zakładzie nie będzie kompostowni. Kompostownia została zlikwidowana w 2013 r. W nowym zakładzie będą prowadzone procesy wyłącznie spalania odpadów komunalnych i w oddzielnym obiekcie sortowni – proces doczyszczania odpadów suchych ze zbiórki selektywnej.

Pytania organizacyjne dotyczące nadzoru i projektu rozbudowy  

Jaka instytucje będą nadzorowały pracę spalarni? Jakie instytucje będą kontrolowały zanieczyszczenie i stopień uciążliwości zakładu przemysłowego jakim jest spalarnia?

Kompetencje kontrolne posiada Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, ale również Urząd Marszałkowski a także potencjalnie – dedykowane służby m.st. Warszawy, np. tzw. Policja ekologiczna – o ile zakres ten będzie objęty zakresem działania tych służb.

Jak będzie wyglądał proces pomiarów zanieczyszczenia? Czy będzie to proces ciągły czy okresowy?

Obecne przepisy określają, że pomiary większości zanieczyszczeń będą miały charakter ciągły 24h/dobę, w tym monitoring rtęci. za wyjątkiem metali ciężkich. Metale ciężkie  – okresowo co miesiąc, dioksyn i furanów – 4 razy do roku.

Czy po oddaniu do użytku inwestycji zmieni się cena odbioru śmieci w Warszawie? Jaki wpływ ta wielomilionowa inwestycja będzie miała na cenę odbioru śmieci?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zależna zarówno od kosztów odbioru odpadów ale też i unieszkodliwiania w instalacjach. Koszt unieszkodliwiania z uwagi na zmiany w przepisach prawa ostatnio ustawicznie rośnie. Niezależnie więc od tego czy ZUSOK zostanie rozbudowany, czy też nie – opłaty te będą musiały zostać podniesione.

Wiąże się to z wzrostem kosztów własnych większości instalacji przez wzgląd na wzrost opłat urzędowych za składowanie odpadów na składowisku. Badanie cen rynkowych na lata przyszłe, przeprowadzone przez nasza Spółkę wykazało iż wzrosną one nawet dwukrotnie w stosunku do tych zaoferowanych gminom w 2013 r. (obowiązującym do dziś).

Finalnie trend taki spowoduje, że za parę lat, kiedy nasza inwestycja zostanie oddana do użytkowania (przełom lat 2020-2021) koszt unieszkodliwiania odpadów w ITPOK będzie relatywnie niższy niż gdzie indziej. Na dzień dzisiejszy Instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych  (ITPOK) w Polsce proponują ceny podobne do tych w pozostałych instalacjach (np. mechaniczno – biologicznego przetwarzania).

Podsumowując – koszt unieszkodliwiania w przebudowanej na Zabranieckiej 2 instalacji  będzie dla mieszkańców z dużym prawdopodobieństwem niższy, niż koszt unieszkodliwiania odpadów w innych instalacjach. Pomijam tu fakt, że w Warszawa nie dysponuje już własnym składowiskiem odpadów komunalnych.

Jaki jest planowany czas eksploatacji spalarni?

Zgodnie dokumentacją przetargową minimalna trwałość urządzeń mechanicznych i elektrycznych to około 20-30 lat, natomiast dla budynków i konstrukcji to okres około 50 – letni.

W jaki sposób zostaną zutylizowane odpady i pozostałości po obecnej spalarni?

Odpady poprocesowe po obecnej instalacji są na bieżąco odbierane przez specjalistyczne podmioty.

Czy obecna spalarnia zostanie wyłączona na czas rozbudowy?

Nie, instalacja będzie funkcjonować podczas przebudowy, jest to jeden z warunków nałożonych na inwestora przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Efektywność energetyczna spalarni

Jaki jest planowany współczynnik efektywności energetycznej? Jakie będzie zapotrzebowanie spalarni na energię i jaka produkcja energii elektrycznej i cieplnej?

Planowany współczynnik efektywności energetycznej może wynieść (w zależności od technologii dostarczonej przez Generalnego Wykonawcy) nawet 1,01 w trybie kogeneracji. Wstępne szacunki wskazują, iż zakład wyprodukuje około 54 MW energii cieplnej i około 18 MW energii elektrycznej. Na obecnym etapie nie jest możliwe precyzyjne określenie zapotrzebowania własnego zakładu na energię elektryczną. Poziom ten zależy przede wszystkim od charakterystyki energetycznej urządzeń, które zostaną zainstalowane w instalacji.  

Czy są planowane nowe linie przesyłowe w związku z rozbudową spalarni?

Tak, w ramach realizacji inwestycji zostanie wybudowana nowa, podziemna linia przesyłowa, która przebiegać będzie pod nasypem kolejowym biegnącym wzdłuż ul. Zabranieckiej. Dodatkowo od strony północnej powstanie rurociąg, którym odprowadzona zostanie do warszawskiego systemu ciepłowniczego energia cieplna wyprodukowana przy spalania odpadów.

Gdzie będzie oddawany produkowany prąd? Do jakiej stacji przesyłany?

Energia elektryczna z zakładu zostanie dostarczona finalnie do sieci elektroenergetycznej krajowego operatora  – Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (PSE S.A.).

Gdzie będzie przesyłane produkowane ciepło? Czy mieszkańcy Rembertowa skorzystają na produkcji cieplnej przez spalarnie? Czy sieć ciepłownicza dotrze do Rembertowa?

Od strony północnej Spółka wybuduje rurociąg, którym ciepło trafi do warszawskiego systemu ciepłowniczego. Z informacji oficjalnych niestety nie wynika, aby warszawski system ciepłowniczy, którego operatorem jest spółka Veolia Energia Warszawa SA., miał być rozbudowany w kierunku Rembertowa.

mamy nadzieję że podobały wam się nasze Pytania o Spalarnie
Nie zapomnijcie przeczytać części pierwszej artykułu – Pytania o SpalarnieDodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Facebook
Twitter
YouTube
Instagram